1. <tbody id="dzwlm"><track id="dzwlm"></track></tbody>
   <tbody id="dzwlm"><pre id="dzwlm"></pre></tbody>
   Jeste?my zamkni?ci
   Masz pytanie?

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   loader
   Wyniki s? ?adowane..

   Wstecz

   Koparka do z?omu koparka przemys?owa Maszyny budowlane

   Manipulatory przypominaj? koparki ko?owe. Najwi?ksza ró?nica le?y w d?ugo?ci wysi?gnika. D?u?szy wysi?gnik pozwala na pokonanie wi?kszych ró?nic wysoko?ci podczas za?adunku i roz?adunku. Kabina wi?kszo?ci takich maszyn ma regulowan? wysoko??, co poprawia widoczno?? dla operatora. Najbardziej znanymi producentami manipulatorów s? Sennebogen, Liebherr, oraz Fuchs. BAS Machinery zawsze oferuje du?y wybór manipulatorów ró?nych marek i w ró?nym wieku.

   Czytaj wi?cej

   Filtr

   loader
   Wyniki s? ?adowane..

   Marki i opcje

   Oprcy Sennebogen i Liebherr, manipulatory produkuj tak?e Atlas, Fuchs, oraz CAT. Maszyny te mo?na wyposa?y? w przed?u?any wysi?gnik, wsporniki, czy te? lemiesz z ty?u lub przodu. Manipulatory mog? by? ko?owe lub g?sienicowe. D?ugo?? wysi?gnika te? mo?e by? ró?na. W zale?no?ci od zadania, mo?na zamontowa? ró?ne rodzaje ?y?ek czy chwytaków. Aby w prosty sposób przemieszcza? metal, mo?na zamontowa? elektromagnes.

   Do jakich zadań wykorzystuje si? manipulatory?

   Manipulatory najlepiej nadaj? si? do zadań prze?adunkowych. Przyk?adem jest tu za?adunek i roz?adunek surowca na pojazd. S? tak?e popularne w?ród firm zajmuj?cych si? z?omem. Dzi?ki d?ugiemu wysi?gnikowi, mog? si?gn?? dalej ni? koparka czy ?adowarka. Regulowana kabina daje operatorowi znacznie lepsz? widoczno??.

   Rodzaje podwozia

   Manipulatory mog? posiada? ró?ne podwozia. Ka?dy rodzaj specjalizuje si? w innym ?rodowisku pracy. G?ównymi rodzajami s? tu opony, g?sienice, lub umieszczenie sta?e. W bran?y recyklingu (np. z?omowisko), maszyna musi pracowa? w ró?nych miejscach. Opony pozwalaj? na szybkie przemieszczanie si?. G?sienice lepiej nadaj? si? do miejsce, w których mobilno?? jest mniej wa?na. Manipulatory s? tak?e stosowane w portach albo na statkach. W takich miejscach, maszyna nie musi si? przemieszcza?, wi?c umieszczenie jej na sta?e w miejscu jest idealne, i najtańsze.

   Ile kosztuje (u?ywany) manipulator?

   Ceny manipulatorów s? ró?ne, g?ównie ze wzgl?du na wielk? ró?norodno?? rodzajów i nap?dów. Stara maszyna jest te? oczywi?cie tańsza ni? najnowsza. BAS Machinery zawsze oferuje du?y wybór manipulatorów ró?nych marek, rodzajów, i w ró?nym wieku. W BAS kupisz u?ywany manipulator ju? od €65 000. Cena nowej jednostki jest znacznie wy?sza, ?rednio oko?o €250 000

   Marka

   欧美巨大BBBA片