1. <tbody id="dzwlm"><track id="dzwlm"></track></tbody>
   <tbody id="dzwlm"><pre id="dzwlm"></pre></tbody>
   Otwarte do 19:00

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   Wiedza i do?wiadczenie

   Znajomo?? biznesu mi?dzynarodowego

   Od momentu za?o?enia firmy BAS Trucks w 1990 r. prowadzimy interesy z klientami z ponad 150 krajów na ca?ym ?wiecie. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w handlu mi?dzynarodowym zarówno nowymi, jak i u?ywanymi ci??arówkami i przyczepami/naczepami dysponujemy wymagan? wiedz? i do?wiadczeniem umo?liwiaj?cym zapewnienie naszym klientom odpowiedniej obs?ugi. Od 2017 r. wykorzystujemy równie? t? wiedz? i do?wiadczenie do kupna i sprzeda?y sprz?tu budowlanego i ci??kich maszyn.

   Nie tylko u?ywane maszyny i sprz?t budowlany

   BAS Machinery i BAS Trucks s? cz??ci? BAS Groep, holdingu za?o?onego w 1962 r., któremu przy?wieca tylko jedna wizja: Global Truck Concept. Oznacza to tylko jeden punkt kontaktowy dla bran?y transportowej i budowlanej oraz innych sektorów w odniesieniu do ca?ego sprz?tu i wymaganych us?ug.

   Global Truck Concept obejmuje grup? niezale?nych firm o ró?nym charakterze dzia?alno?ci i ró?nych dziedzinach specjalizacji. Wszystkie firmy koncentruj? si? na spe?nianiu szerokiej gamy potrzeb w przemy?le transportowym, konstrukcyjnym i innych bran?ach. W ramach Global Truck Concept firma BAS Machinery ma do zaoferowania co? wi?cej ni? tylko maszyny i sprz?t budowlany – jeste?my kompleksowym dostawc?, który wychodzi naprzeciw wszystkim Twoim potrzebom zwi?zanym z maszynami i sprz?tem. Niezale?nie od tego, czy mowa o nowych, czy u?ywanych maszynach, pomagamy przy imporcie lub eksporcie maszyn oraz serwisowaniu maszyn i sprz?tu budowlanego.

   Wiedza zgromadzona przez holding

   Nasza wiedza wykracza poza handel u?ywanymi ci??arówkami, przyczepami i maszynami. Dzielimy si? do?wiadczeniami pozosta?ych firm Global Truck Concept z naszymi klientami. Te do?wiadczenia zosta?y odzwierciedlone w naszej koncepcji ?Full service”. Posiadamy do?wiadczenie i wiedz? w nast?puj?cych dziedzinach:

   • Nowe pojazdy
   • Serwis i cz??ci
   • Naprawa i konserwacja
   • Zarz?dzanie flot? i leasing
   • Opieka nad flot?
   • Szkolenia dla kierowców i mechaników

   Dzi?ki po??czeniu tych us?ug stali?my si? wszechstronnym partnerem dysponuj?cym specjalistyczn? wiedz? na globalnym poziomie.

   Firmy b?d?ce cz??ci? holdingu:

   BAS Trucks

   BAS Trucks

   BAS Trucks sprzedaje ponad 5000 ci??arówek i przyczep rocznie. Dzi?ki najwi?kszemu niezale?nemu warsztatowi w Europie BAS Trucks jest w stanie ?wiadczy? optymalne us?ugi na rzecz swoich klientów. BAS Trucks ma zawsze na stanie szeroki wybór ci?gników samochodowych, ci??arówek, przyczep, naczep oraz po??czeń tych rozwi?zań w swoim du?ym salonie wystawowym w Veghel (Holandia).

   BAS Vans

   BAS Vans

   Firma BAS Vans zosta?a za?o?ona w 2014 r. i od tego czasu sta?a si? jednym z najwi?kszych dealerów lekkich pojazdów u?ytkowych o wadze do 7,5 t dmc. Ka?dego roku sprzedaje ona ponad 1200 furgonetek i samochodów wszystkich znanych i lubianych europejskich marek, takich jak Mercedes-Benz, Iveco, Volkswagen, Ford, Opel, Peugeot, Renault i Citro?n. Asortyment nie ogranicza si? do furgonetek. Firma ma na stanie równie? samochody osobowe.

   BAS Volvo Trucks

   BAS Volvo Trucks

   BAS jest oficjalnym dealerem Volvo Trucks. Dzi?ki 4 warsztatom posprzeda?owym zlokalizowanym w po?udniowej cz??ci Holandii mamy rozleg?? wiedz? na temat napraw i konserwacji pojazdów Volvo. Ponadto oferujemy naszym klientom optymalny i pe?ny serwis ci??arówek i przyczep Volvo.

   Dealer Renault Trucks

   Renault Commercial Vehicles

   Jeste?my oficjalnym dealerem Renault Trucks sprzedaj?cym lekkie pojazdy u?ytkowe w po?udniowej cz??ci Holandii. Asortyment produktów Renault obejmuje Renault Master i Renault Maxity. Dzi?ki temu rozleg?emu portfolio mo?emy oferowa? naszym klientom rozwi?zania transportowe od 3,5 t dmc.

   Przyczepy BAS, ró?norodny asortyment z nowymi przyczepami wszystkich marek

   BAS Trailers

   BAS Trailers specjalizuje si? w sprzeda?y nowych przyczep. BAS Trailers ma ró?norodny asortyment nowych przyczep znanych marek, które mog? zosta? szybko dostarczone w konkurencyjnych cenach.

   Truck Rent Europe; ró?norodna flota na wynajem sk?adaj?ca si? z ponad 100 pojazdów

   Truck Rent Europe

   Nasza w?asna flota pojazdów do wynaj?cia liczy ponad 100 pojazdów. Dzi?ki naszej flocie mo?emy zaoferowa? holenderskim i niemieckim firmom transportowym mo?liwo?? wynaj?cia sprz?tu transportowego na krótki b?d? d?u?szy czas.

   BAS Parts; szeroki asortyment cz??ci do ci??arówek i przyczep

   BAS Parts

   Dzi?ki zapasom magazynowym obejmuj?cym ponad 100 000 cz??ci BAS Parts jest globalnym graczem na rynku nowych i u?ywanych cz??ci do ci??arówek i przyczep. Specjalizujemy si? w u?ywanych cz??ciach DAF, Volvo i Renault, ale równie? oferujemy nowe cz??ci innych marek, takich jak Bosch, WABCO, Sachs, Knorr i Hella.

   BAS Mining Trucks, pojazdy zaprojektowane z my?l? o górnictwie

   BAS Mining Trucks

   Razem z wyspecjalizowanymi partnerami rozwijamy pojazdy zaprojektowane na potrzeby górnictwa. Oferujemy kompletny pakiet us?ug w zakresie dostawy, naprawy, konserwacji i zarz?dzania flot? pojazdów.

   FleetCareXL, zarz?dzanie du?ymi flotami

   FleetCare XL

   FleetCare XL koncentruje si? na zarz?dzaniu du?ymi flotami. Dwa g?ówne cele FleetCare XL to wyd?u?enie czasu bezawaryjnej eksploatacji ci??arówki i gwarantowane zmniejszenie kosztów napraw, konserwacji oraz ??cznego kosztu utrzymania floty.
   欧美巨大BBBA片