1. <tbody id="dzwlm"><track id="dzwlm"></track></tbody>
   <tbody id="dzwlm"><pre id="dzwlm"></pre></tbody>
   Otwarte do 17:30

   Are you interested in one of these vehicles?

   Skontaktuj si? z nami 0413 75 42 75


   Niezawodno??

   BAS Machinery jest Twoim niezawodnym partnerem biznesowym

   Bezpieczny zakup u?ywanych maszyn i sprz?tu budowlanego

   Ka?dego tygodnia sprzedajemy wiele pojazdów, których nasi klienci nie widzieli nawet na oczy. Dzieje si? tak, poniewa? nasi klienci wiedz?, ?e BAS Machinery to wiarygodny partner biznesowy, któremu mog? w pe?ni zaufa?.

   Nasi klienci ufaj?: naszej firmie, naszym warto?ciom, naszemu wykwalifikowanemu zespo?owi, jako?ci informacji, które przekazujemy online i offline, naszej pe?nej obs?udze, naszym terminom i uzgodnieniom, oraz szacunkowi, którym obdarzamy ka?dego go?cia.

   Transparentno??

   W BAS Machinery transparentno?? jest bardzo wa?na, dlatego zapewniamy naszym go?ciom jak najpe?niejsze informacje. Nasza transparentno?? przejawia si? w podej?ciu do:

   Naszego asortymentu i cen

   Nasz pe?ny asortyment dost?pny jest na naszej stronie internetowej, na której znajdziesz szczegó?owe specyfikacje pojazdów o wysokiej jako?ci, cz?sto zawieraj?ce nagranie wideo oraz zdj?cia w 360°, a tak?e konkurencyjne ceny. Ka?da maszyna, któr? mo?na znale?? na naszej stronie, jest dost?pna. Mo?na j? obejrze? w naszym salonie wystawowym lub w miejscu, w którym pojazd si? znajduje. Aby unikn?? rozczarowań, nale?y umówi? spotkanie wcze?niej.

   Nasze us?ugi i warunki

   Gdy kupujesz maszyn? w BAS Machinery, zawsze omawiamy wszystkie us?ugi i warunki dostawy. Ostateczne uzgodnienia zostaj? odpowiednio udokumentowane w umowie sprzeda?y, aby unikn?? przykrych niespodzianek.

   Dostawa maszyny

   B?dziesz przez ca?y czas otrzymywa? informacje za po?rednictwem naszego portalu dla klientów ?My BAS Machinery” Na tym portalu mo?esz zobaczy? otrzymane p?atno?ci, dokumenty oraz planowane daty transportu lub wysy?ki. Mo?esz w dowolnym momencie zalogowa? si? na koncie ?My BAS Machinery”, aby sprawdzi? aktualny status zamówienia.

   欧美巨大BBBA片